דילוג לתוכן

דוח בקרה מסכם - קידום שוויון מגדרי 2015

פתח דבר

אגף הבקרה לניהול ההון האנושי בשירות המדינה הנו גורם המטה המוביל תהליכי בקרה, מדידה והערכת ביצועים בנושאים שנציבות שירות המדינה מופקדת עליהם, מכוח חוקים, תקנות, החלטות ממשלה, הסכמי שכר, תקשי"ר, נהלים והנחיות, ובכלל תחומי ניהול ההון האנושי אשר הסמכויות בעניינם מואצלות למשרדים וליחידות הסמך.

 

לאור זאת, במסגרת דוח זה בוצע הליך של מדידה והערכת ביצועים באמצעות "מדד שוויון מגדרי", המשקף את יישום המלצות דוח שטאובר לקידום נשים בשירות המדינה על ידי נציבות שירות המדינה. 

מערך הבקרה מספק את התשובה לשאלות ניהול בסיסיות – מה השגנו? מהו הפער? באיזו מידה אנו מקיימים את הנורמות הנדרשות? באיזו מידה אנו עומדים בתכנית שעליה התחייבנו? בדרך פעולתו, מערך הבקרה בוחן את המציאות לאור אמות המידה שקיימות בחוק או שהוגדרו על ידי הנציבות (מדיניות הנציב, תורות מרובות, הנחיות לתכנון ותכניות העבודה המאושרות, אופן יישומן ומידת הצלחתן). באופן זה, מאתגר מערך הבקרה את המערכת שבתוכה הוא פועל ומתקף את אמות המידה עצמן. תהליכים אלה הם בבחינת מחוללי שינוי, המזינים את התורה ותורמים לתהליכי קבלת החלטות, שינויי מדיניות ועדכון התכנון.

בדוח זה מוצגים סוגיות הליבה, ההצלחות, הפערים והאתגרים העומדים בפני נציבות שירות המדינה, משרדי הממשלה ומערכת הבריאות ביישום המדיניות לקידום נשים בשירות המדינה וכן המלצות יישומיות לקובעי המדיניות.

הדוח משקף בקרת עומק שביצע מערך הבקרה על מכלול ההיבטים הקשורים לתחום השוויון המגדרי. נתוני הדוח לא התמקדו רק בממוצע הכולל של שירות המדינה, מאחר שנתון זה מטעה ומאפשר למשרדים שנמצאים הרבה מתחת לממוצע ליהנות מן הספק ולהיות מתחת למצופה מהמחויבות והיעדים שנקבעו בהחלטות הממשלה בתמהיל הנושאים שנבדקו.
לאור כך, מן הדוח עולה שיש 28 משרדים שעמדו במרבית תנאי הסף המצטברים ונמצאו ראויים לציון לחיוב, 34 משרדים שעמדו באופן חלקי בלבד בתנאי הסף המצטברים 
ו-18 משרדים שלא עמדו בתנאי הסף המצטברים. נתון זה מחייב את  נציבות שירות המדינה והמשרדים למקד את תשומת הלב בדרכים מעשיות ובלוחות זמנים סבירים לצמצום הפערים בתחום השוויון המגדרי.

ברצוני להודות לצוות אגף הבקרה לניהול ההון האנושי שהיה שותף לכתיבת דוח זה: גב' אפרת לוי-רוזנברג, ד"ר ליאב שדה-בק, גב' טליה מנשה, מר שחר בית הלחמי ומר אילן רובין (יועץ חיצוני). נוסף לכך, ברצוני להודות לצוות האגף לשוויון מגדרי בנציבות שירות המדינה: גב' טלילה רוזנפלד-שחל, עו"ד דנה מיטב וגב' ענבר סבג-שפיזמן, על שיתוף הפעולה.

בברכה,
מוטי אהרוני
סגן נציב שירות המדינה

תקציר מנהלים

רקע
בהמשך להחלטת הממשלה ליישום דו"ח שטאובר בנושא קידום נשים בשירות המדינה, פורסמו הנחיות נציב שירות המדינה הכוללות תוכנית חומש ליישום באחריות האגף לשוויון מגדרי והאגף הבכיר לתכנון אסטרטגי ומדיניות.

יעדי התוכנית
1. יצירת הזדמנויות שוות  לנשים
2. קידום לדרגי ניהול וכהונה בסגל בכיר
3. הטמעת מודעות (איזון בין חיים לעבודה)
4. יצירת סביבת עבודה תומכת

מטרת הדוח
בחינת אפקטיביות יישום המדיניות ומימוש היעדים בתחום השוויון המגדרי לשנת 2015

פיתוח מדד שוויון מגדרי ראשי
אגף הבקרה פיתח מדד אגרגטיבי בעל מספר רמות היררכיה להערכת רמת השוויון המגדרי בשירות המדינה. המדד מורכב משני מדדי משנה- מדד נשים במשרות בכירות ומדד סביבת עבודה, שלכל אחד מהם פותח עץ מדדים היררכי בהתאמה.
מדד נשים במשרות בכירות אומד את ההבדלים בין גברים ונשים בהתייחס למועמדויות למכרזים בשירות המדינה,  לזכיות במכרזים וקליטה בשירות המדינה , לאחוז הנשים המכהנות בסגל בכיר ובסגל המוביל, ולאחוז הנשים בשירות המדינה הנמצאות בעתודה ניהולית במסגרת הסגל התיכון.
מדד סביבת עבודה תומכת מודד את הפערים בהקצאות רכיבי שכר בשירות המדינה על פי פילוח מגרדי ומטחי דרגות, זמינות העבודה בפועל, קיום פעולות יזומות והדרכות בנושא שוויון מגדרי ושוויון הזדמנויות במשרדים.
 

ממצאים ומגמות עיקריות  

 1.  58% מסך המועמדים לכלל סוגי המכרזים הנם נשים
 2. היקף המועמדויות והזכיות של הגברים ביחס לאוכלוסיית הנשים גבוה ומתעצם ככל שעולים במדרג שירות המדינה (למעט מסד). מגמה זו בולטת במיוחד בדירוג המח"ר והמנהלי
 3. אחוז הנשים בסגל הבכיר נמוך משמעותית מהגברים, בניגוד לתמהיל המגדרי בשירות המדינה
 4. 22 משרדים עומדים ביעד- יחס של 50:50 בין נשים לגברים במשרות הבכירות וב- 18 משרדים מתוכם יש ייצוג גבוה של נשים, מעבר ליעד.
 5. אחוז גבוה (72%) של המשרדים לא עמדו באופן מלא ביעדים הדיפרנציאליים לשנת 2015
 6. 63 משרדים אינם עומדים ביעד- יחס של 50:50 בין נשים לגברים במשרות הבכירות
 7. 43 משרדים עומדים ביעד של- יחס של 50:50 בין גברים לנשים בסגל התיכון. ב-40 משרדים מתוכם יש ייצוג גבוה של נשים, מעבר ליעד.
 8. 49 משרדים אינם עומדים ביעד- יחס של 50:50 בין גברים לנשים בסגל תיכון
 9. ככל שעולים בהיררכיית רמות תקן הרכב, הולך וקטן אחוז הנשים ביחס לגברים.
 10. קיים פער משמעותי בהקצאת מכסות שמעל 30 שעות נוספות במשרדי הממשלה לטובת הגברים
 11. אחוז הגברים והנשים שמנצלים את מכסות הכוננויות במשרדי הממשלה הינו זהה
 12. מרבית משרדי הממשלה ומערכת הבריאות מאפשרים גמישות בשעות העבודה התקניות
 13. במרבית משרדי הממשלה ומערכת הבריאות מתקיימות פעולות יזומות כגון הסברה על הטרדה מינית, על אלימות נגד נשים וכדומה.
 14. במרבית משרדי הממשלה ובתי החולים לא קיימו הדרכות וקורסים בנושא מגדר, שוויון הזדמנויות, העצמה וניהול קריירה והורות שוויונית.

 

המלצות מרכזיות  

 1. קביעת יעדים ריאליים לייצוג נשים בסגל הבכיר והתיכון- הגדרת טווח יעדים הנותן ביטוי למאפייני המשרדים השונים, למערכות ייחודיות ולתמהיל העובדים והתפקידים.
 2.  נקיטת פעולות יזומות לצמצום הפערים בדירוגים שבהם אין ייצוג הולם לנשים בסגל הבכיר או בעתודה ניהולית
 3. נקיטת פעולות יזומות בדבר צמצום פערי השכר המגדריים

סימנייה