דילוג לתוכן

דוח בקרה מסכם - קידום שוויון מגדרי 2015

1.1 מבוא

ביוני 2013 אישרה הממשלה את הרפורמה המתוכננת לשיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, במסגרת החלטת ממשלה מס' 418. במסגרת אותה החלטה נקבע כי מעמדן של נשים בשירות המדינה, קידומן, תנאי עבודתן ושכרן ייבחנו על ידי צוות ממשלתי.

בהמשך  להחלטה זו, מונתה הגב' דלית שטאובר על ידי מר משה דיין, נציב שירות המדינה, לעמוד בראש הוועדה לקידום נשים בשירות המדינה. 

ב-1 ביוני 2014 הוגש דוח הוועדה[1] לממשלה ה-33 וזו אישרה את המלצותיו בהחלטת ממשלה מס' 1697.

ב-15 ביוני 2014 פורסמה הנחיית נציב שירות המדינה מס' 5/2014[2] בנושא "דוח הוועדה לקידום נשים בשירות המדינה". במסגרת ההנחיה הגדירה נציבות שירות המדינה תכנית חומש ליישום המלצות הדוח באחריות האגף לשוויון מגדרי והאגף הבכיר לתכנון אסטרטגי ומדיניות.

בעקבות זאת פרסם האגף לשוויון מגדרי שני דוחות: הראשון, אשר פורסם בפברואר 2016, הוא דוח "מובילות שינוי"[3], המסכם את פעילות האגף בשנים 2014/15, והשני, אשר פורסם ב-4 באפריל 2016, הוא דוח "שוויון לא רק במילים"[4], המציג הצלחות ואתגרים בקידום נשים בשירות המדינה.

כצעד משלים ובהמשך לדוחות אלה גיבש האגף לבקרת ניהול ההון האנושי "חליפת בקרה" לשוויון מגדרי שמטרתה לשקף את מידת יישום המדיניות באמצעות הצגת מדד לשוויון מגדרי.

 

[1] http://www.csc.gov.il/DataBases/Reports/Documents/ReportWomenCommittee2014.pdf

[2] http://www.csc.gov.il/DataBases/Hozrim/Pages/naziv5-2014.aspx

[3] http://www.csc.gov.il/DataBases/Reports/Documents/LeadingChangeReport2014-5.pdf

[4] http://www.csc.gov.il/Units/Woman/Documents/CSC_Womens_Day_Brochure.pdf

סימנייה