דילוג לתוכן

דוח בקרה מסכם - קידום שוויון מגדרי 2015

2.1. מושגי יסוד

דירוג שירות המדינה (דש"מ)[1]  – סולם דירוג משרה אחיד של כלל שירות המדינה, שאינו תלוי בשכר ובהסכמים קיבוציים, המשקף את רמת מיקום המשרה בהיררכיה הארגונית. בדש"מ קיימים ארבעה מדרגים.

בשל מורכבות הבניית סולם הדירוג, בשלב זה הוחרגו בתי החולים (מלבד חמשת התפקידים הבכירים: מנהל בית החולים, סגן מנהל בית החולים, מנהל אדמיניסטרטיבי, מנהל הכספים, מנהל הסיעוד/אחות ראשית) וכן כמה דירוגים: פיקוח הוראה, כבאים, פיקוח ימי, פרא-רפואיים, מרפאים בעיסוק ואחיות לבריאות הציבור.

רכיבי שכר

  • "שעות נוספות"[2] – מכסת שעות נוספות המאושרת לעובד מעבר למכסת השעות הרגילה.
  • "כוננות"[3] – תוספת המשולמת לעובד תמורת נכונותו להעמיד עצמו לרשות המשרד לפרקי זמן שונים, כפי שהוקצו לו, מעבר לשעות העבודה הרגילות.
  • החזר הוצאות רכב[4] -  מחולק לרמות שונות ובהבדל מהותי של החזר בגין ביטוחי רכב ורישיון רכב.
    רמות תקני הרכב הן היררכיות, והרמה הגבוהה יותר מזכה בהחזר הוצאה גבוה יותר. (שירות ד' > שירות א')

ההוצאות הקבועות שבגינן עובדים מקבלים החזר הן:

  1. ​רכב שירות – דרכים קשות
  2. רכב אישי – רמה 1 עד רמה 5
  3. רכב שירות – רמה א' עד רמה ד'

 


[1] דירוג זה נמצא עדיין בתהליכי בנייה ואישור ולכן תמונת המצב בדוח זה מבוססת על חודש פברואר 2016.לאחר אישור סופי של הדש"מ יבוצע עדכון נתונים בדוחות הבאים
[2] בהתאם לסעיף 27.2 לתקנון שירות המדינה
[3] בהתאם לסעיף 27.5 לתקנון שירות המדינה
[4] ראו חוזר חשכ"ל  מס' 13.4.1 מיום 1.7.2008, נספח מס' 1

סימנייה