דילוג לתוכן

דוח בקרה מסכם - קידום שוויון מגדרי 2015

2.2 מקורות המידע

תאריך הדוח מקור  הדוח מקור  הדוח שם הדוח  מס' סידורי
נובמבר 2015 

אגף בקרה 

BI  שכר 

תקני רכב שירות 

2.2.1
נובמבר 2015 אגף בקרה  מערכת הנוכחות מרכב"ה  מכסות שעות נוספות וכוננויות וניצולן 2.2.2
דצמבר 2015 משרד הבריאות  מערכת נתוני שכר – משרד הבריאות ביצוע בפועל של כוננויות ושעות נוספות  2.2.3
דצמבר 2015 אגף בקרה  מרכב"ה  שאילתת אד הוק – האוכלוסייה הנסקרת 2.2.4
ינואר-דצמבר  2015 מרכב"ה  מרכב"ה  דוח מועמדים למכרזים  2.2.5
ינואר-דצמבר  2015 מרכב"ה מחסן נתונים מערכת הגיוס והמיון מרכב"ה דוח זוכים במכרזים 2.2.6
ינואר-דצמבר  2015 אגף בכיר בחינות ומכרזים אגף בכיר בחינות ומכרזים דוח ועדות איתור  2.2.7
ינואר-דצמבר  2015 אגף הבקרה  פורטל הגיוס האלקטרוני דוחות בקרה –  פרופיל המועמדים 2.2.8
דצמבר 2015 אגף לשוויון מגדרי אגף לשוויון מגדרי דוח אות המעסיק המתקדם לשנת 2015 2.2.9
2015 מינהל הסגל הבכיר  מינהל הסגל הבכיר  דוח סגל בכיר  2.2.10

2016

צוות תורת התקן  צוות תורת התקן  דירוג שירות המדינה  2.2.11

 

עיבוד הנתונים והצגתם בדוח זה, התבססו על הנתונים כפי שהוזנו ביחידות משאבי אנוש במשרדי הממשלה, יחידות הסמך ובמערכת הבריאות, במערכת המרכב"ה וכן על בסיס הנתונים שהתקבלו ממקורות המידע כמפורט בטבלה לעיל. מסד נתונים אמין ומהימן הוא הבסיס לקבלת החלטות בכל שדרת הניהול. לכן קיימת החובה התמידית להבטיח טיוב נתונים באופן שוטף כחלק משגרות הבקרה. רק באמצעות כך נבטיח קבלת תמונת מצב מהימנה ותקפה של ההון האנושי, בשירות המדינה.

2.3 שיטת ניתוח הנתונים

2.3.1 חישוב מדד סביבת עבודה תומכת

מדד זה התבסס על תשובות לשאלות במסגרת סקר "אות המעסיק המתקדם" שהופץ בקרב 80 משרדי ממשלה, יחידות סמך ומערכת הבריאות. בסקר נשאלו קרוב ל-50 שאלות הנוגעות לפעילות המשרד בנושא של קידום ושילוב נשים בעבודה בשנת 2015. על סקר זה ענו 36 ממונות על השוויון המגדרי במשרדי ממשלה ו-18 בתי חולים בשיתוף עם יחידות משאבי אנוש.

א. זמינות עבודה בפועל

בחישוב חלק זה של המדד "זמינות עבודה בפועל" התבססנו על תשובות המשרדים לשאלות הבאות מתוך הסקר:

 1. האם ארגונכם עורך קייטנות לילדי העובדים בחופשות מהלימודים?
 2. האם ארגונכם דואג למימון קייטנות לילדי העובדים בחופשות מהלימודים?
 3. האם ארגונכם מאפשר שעות עבודה גמישות לגברים ונשים (מעבר לשעות עבודה במשרת הורה לפי התקשי"ר)?
 4. האם נהוג בארגונכם לקיים את ישיבות ההנהלה לפני השעה 15:00?

הניקוד לכל תשובה אפשרית נקבע על ידי האגף לשוויון מגדרי. התבססנו על תוצאות שיטת ניקוד זו לצורך חישוב המדדים הסופיים.         

שיטת חישוב המדד:

 1. ברמת שאלה – ממוצע הציונים חושב בחתך של כלל המשרדים
 2. ברמת משרד – לכל משרד חושב ממוצע הציונים מעבר לכלל השאלות
 3. ברמת מדד כללי – חושב ממוצע משוקלל בחתך של כלל משרדי הממשלה ומערכת הבריאות (בהתאם למשקלות שנקבעו למשרדי הממשלה ומערכת הבריאות בנפרד)

ב. פעולות יזומות

מדד זה בוחן את הפעילויות היזומות שהמשרד ביצע לצורך שוויון מגדרי במהלך שנת 2015, בהתייחס לפרמטרים הבאים.

בחישוב חלק זה של המדד "פעולות יזומות" התבססנו על תשובות הארגונים לשאלות הבאות:

 1. האם בוצעו פעולות הסברה אקטיביות (למעט העברת חומר כתוב) בנושא הטרדה מינית?
 2. האם תלויות בארגונכם כרזות של האגף לשוויון מגדרי וקידום נשים למניעת הטרדה מינית?
 3. האם יש בארגון חדר המוקצה לשאיבת חלב עבור נשים מניקות?
 4. האם נערכו בדיקה ומיפוי של תפקידי הניהול הבכירים הצפויים להתפנות או תפקידי ניהול בכיר חדשים צפויים, בראייה ארוכת טווח לחמש השנים הקרובות?
 5. האם הממונה על השוויון המגדרי והסמנכ"ל הבכיר למנהל ומשא"ן/המנהל האדמיניסטרטיבי פעלו לאיתור אקטיבי של נשים מתאימות (בקרב עובדות המשרד או מבחוץ) ועידודן להגיש מועמדות לתפקידים הבכירים הצפויים להתפנות?
 6. האם נערכה בארגונכם הרצאה או פעילות כלשהי לציון היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים?

שיטת חישוב המדד:
כפי שצוין לעיל בסעיף המדד הקודם.

ג. קורסים

מדד זה בא לבחון את הפעולות שהמשרדים נוקטים בנושאי שוויון מגדרי, הורות, ניהול קריירה וכדומה.

בחישוב חלק זה של המדד "הדרכות וקורסים" התבססנו על תשובות המשרדים לשאלות הבאות:

 1. מהו מספר הקורסים או הסדנאות שהתקיימו בארגונכם לגברים ולנשים בנושא מגדר, שוויון הזדמנויות ושוויון בין המינים?
 2. מהו מספר ההרצאות שהתקיימו בארגונכם לגברים ולנשים בנושא מגדר, שוויון הזדמנויות ושוויון בין המינים?
 3. מהו מספר הקורסים או הסדנאות שהתקיימו בארגונכם לנשים בלבד בנושאים כגון העצמה, הכנה למכרזים וניהול קריירה?
 4. מהו מספר ההרצאות שהתקיימו בארגונכם לנשים בלבד בנושאים כגון העצמה, הכנה למכרזים וניהול קריירה?
 5. מהו מספר הקורסים או הסדנאות שהתקיימו בארגונכם לגברים ולנשים בנושא הורות שוויונית?
 6. מהו מספר ההרצאות שהתקיימו בארגונכם לגברים ולנשים בנושא הורות שוויונית?

שיטת חישוב המדד:
בהתאם לתשובות המשרדים על מספר הקורסים שהתקיימו, חישבנו את אחוז המשרדים שאכן התקיימה בהם פעילות מסוג זה.

 

2.3.2       משקלות ותקן המדד שוויון מגדרי

תחום

שם המדד

משקל במדד

משקל במדד הסופי

תקן

מדד שוויון מגדרי

 

100%

 

מדד נשים במשרות בכירות

100%

67%

 

הזדמנויות שוות

מועמדויות נשים לסגל בכיר

12.5%

8.38%

50%

זכיות נשים בסגל בכיר

12.5%

8.38%

50%

מועמדויות נשים לסגל תיכון

12.5%

8.38%

50%

זכיות נשים בסגל תיכון

12.5%

8.38%

50%

דרגי ניהול

נשים בסגל בכיר ומוביל

25%

16.75%

50% או יעד דיפרנציאלי

נשים בסגל תיכון

25%

16.75%

50%

מדד סביבת עבודה

100%

33%

 

רכבי שכר

תקני רכב

22.2%

7.33%

50%

שעות נוספות בסגל תיכון

22.2%

7.33%

50%

כוננויות

22.2%

7.33%

50%

סביבת עבודה

זמינות עבודה בפועל

11.1%

3.66%

100%

פעולות יזומות

11.1%

3.66%

100%

הדרכות וקורסים

11.1%

3.66%

100%

 

 

חלוקה לצבעים המבטאים את איכות תוצאת המדד:

ציון המדד נקבע בהתאם לרמת העמידה בתקן בכל אחד מרכיבי המדד.
לכל משרד חושב ציון מדד שוויון מגדרי שהנו ממוצע משוקלל של מדד נשים במשרות בכירות ומדד סביבת עבודה.

לכל משרד יועברו נתוני המדד והציון באופן פרטני.

 

 

 

סימנייה