דילוג לתוכן

דוח בקרה מסכם - קידום שוויון מגדרי 2015

3.1 שיעור הנשים והגברים העובדים בשירות המדינה

בשירות המדינה, יש כ-75,455 עובדים פעילים. מתוכם כ-62 אחוז נשים (46,744) וכ-38 אחוז גברים (28,711). בדוח זה בחנו את אוכלוסיית הגברים והנשים בשירות המדינה – להלן האוכלוסייה הנסקרת. האוכלוסייה כללה כ-64 אלף עובדים בניכוי דירוגים שלא נכללו בדירוג שירות המדינה [1], במשרדי הממשלה, ביחידות הסמך ובמערכת הבריאות.

 

לפירוט התפלגות גברים ונשים בכל משרד ראו נספח מס' 2.


[1] ראו עמוד 7

 

סימנייה