דילוג לתוכן

דוח בקרה מסכם - קידום שוויון מגדרי 2015

3.2 שיעור הנשים והגברים העובדים בשירות המדינה בדירוגים הנפוצים

בחלק הבא התמקדנו באחוז הנשים והגברים בדירוגים השכיחים (מח"ר, מנהלי, מהנדסים, משפטנים, עובדים סוציאליים ורופאים) בפילוח לפי מתחי דרגות השיא. 

בכל אוכלוסייה חילקנו את העובדים לקבוצות מדרגים לפי דירוג שירות המדינה: 
מסד, מרב, תיכון, בכיר

בתרשימים הבאים אפשר לראות את פילוח האוכלוסייה על פי קבוצות המדרגים בשני אופנים:

  1. אחוז הגברים והנשים בכל קבוצת מדרג מכלל אוכלוסיית הקבוצה
  2. אחוז הגברים והנשים בכל קבוצת מדרג מכלל אוכלוסיית העובדים בשירות המדינה (אחוז הגברים מכלל אוכלוסיית הגברים וכן הנשים). 

3.2.1 ניתוח לפי קבוצות מדרג 

 

מהתרשים שלעיל אפשר לראות, כי כשבחנו כל קבוצת דירוג בנפרד  (על כלל אוכלוסיית עובדי המדינה) התמהיל נטה לאחוז נשים גבוה יותר או שווה בשלושת הדירוגים מסד, מרב ותיכון. בסגל הבכיר אפשר לראות כי אחוז הגברים גבוה מאחוז הנשים. נדגיש כי בניתוח זה אין משקל יחסי לגודל אוכלוסיית הדירוג[1].

נוסף לכך, בחנו את תמהיל הגברים והנשים בכל קבוצת דירוג מכלל אוכלוסיית העובדים. כלומר, חישבנו את התפלגות כל קבוצת מגדר בין הדירוגים ואיזה חלק היא מהווה מכל דירוג ודירוג. לדוגמא: מתוך מאה אחוז הנשים, כ-38 אחוז נמצאות בקבוצת הדירוג של "סגל מסד". בתרשים שלהלן אפשר לראות את ההתפלגות המתחשבת בגודל היחסי של כל קבוצת דירוג.


[1] בפועל הסגל הבכיר מהווה רק כ-4.5% מכלל העובדים באוכלוסייה הנסקרת

 

3.2.2 ניתוח לפי דירוגים נבחרים

בתרשימים שלהלן מוצגת התפלגות כל העובדים במשרות תקניות מאוישות בשירות המדינה, לפי הדרגות בדירוגים הנבחרים. בכל דירוג נבדק תמהיל הנשים והגברים מכלל האוכלוסייה בדירוג, בפילוח לפי דרגות. (לדוגמה: בדירוג המנהלי, בדרגה 18, חושב אחוז הנשים מכלל אוכלוסיית הנשים בדירוג זה, וכך הלאה).

בחנו את פיזור אוכלוסיית הגברים ואוכלוסיית הנשים בכל דירוג ודירוג על פני כלל הדרגות.


אפשר לראות בתרשים כי נקודת ההיפוך שבה אחוז הגברים גבוה יותר מאחוז הנשים נמצאת כבר בסגל ה"מרב".אפשר לראות בתרשים כי נקודת ההיפוך שבה אחוז הגברים גבוה יותר מאחוז הנשים נמצאת בסגל "התיכון".


בתרשימים שלעיל אפשר לראות את הדרגות (המסומנות) שבהן חל היפוך במבנה התמהיל המגדרי. מצאנו כי בדרגות הנמוכות יותר אחוז הנשים גבוה מאחוז הגברים, וכי קיימת דרגה שבה יחס זה מתהפך, כלומר פיזור אוכלוסיית הגברים בולט בדרגות הגבוהות ופיזור אוכלוסיית הנשים בולט בדרגות הנמוכות.

 

[1] בתרשים שלעיל, הנתונים כוללים את מהנדסי המחקר במנהל המחקר החקלאי הנמצאים במסלול של "תקן פתוח" (מסלול על פי הסכם קיבוצי הקובע את מתח הדרגות 45-37 מהנדסים). במסלול כלולות 207 משרות שאינן נכללות בסגל הבכיר אלא בסגל תיכון.

[2] הנתונים שלעיל אינם כוללים את העוזרים המשפטיים בהנהלת בתי המשפט בדירוג א'1. הוספת נתוני העוזרים המשפטיים משפיעה על התמונה באופן שנקודת ההיפוך מתרחשת כבר בדרגה א'2, ואינה משקפת נכונה את ההתפלגות בכל היחידות הנסקרות

 

 

 

 

 

 

 

 

סימנייה