דילוג לתוכן

דוח בקרה מסכם - קידום שוויון מגדרי 2015

4.1 קידום נשים למשרות בכירות

4.1.1 הזדמנויות שוות

מועמדויות וזכיות של נשים וגברים לפי סוגי מכרזים

בשנת 2015  פורסמו 4,314 מכרזים והוגשו סה"כ 129,800 מועמדויות של נשים וגברים.
התמקדנו רק ב-2,728 המכרזים שנמצאו בסטטוס "סגור" ושלהם נבחר/ה מועמד/ת בוועדת הבוחנים. מספר המועמדויות למכרזים אלו עמד על 74,080 אנשים.
מניתוח הנתונים עולה כי:

שיעור הנשים שהגישו מועמדות עמד על כ-58 אחוז, לעומת שיעור הגברים, שעמד על 42 אחוז מתוך כלל המועמדויות.

 


 

 

 

 

 

בניתוח לפי סוגי מכרזים, אפשר לראות בתרשים לעיל כי מספר הנשים שהגישו מועמדות בכל סוגי המכרזים – פנימי, בין-משרדי ופומבי, היה גבוה באופן משמעותי ממספר הגברים.[1]

מועמדויות לוועדות איתור - חשוב לציין כי בניגוד למגמה הכללית, בשנת 2015 התקיימו שבע ועדות איתור שתמהיל המועמדים אליהן היה 35 אחוז נשים ו-65 אחוז גברים. כלומר בדרגים הבכירים ביותר אחוז הנשים נמוך באופן משמעותי מאחוז הגברים.מהממצאים עולה כי 61 אחוז מהנשים המועמדות נבחרו על ידי ועדת הבוחנים במכרז שאליו ניגשו  (להלן "הזוכים במכרז").

מספר הנשים שזכו במכרזים עמד על כ-2,700 (6.44 אחוזים), לעומת הגברים שמספרם עמד על כ-1,800 (5.58 אחוזים). כלומר, מספר הנשים שזכו במכרזים היה גבוה במקצת ממספר הגברים.

 

 

תמהיל מועמדויות וזכיות של נשים וגברים לפי מתחי דרגות בדירוגים נבחרים

בתרשימים שלהלן מוצג תמהיל הנשים והגברים, על פי אוכלוסיית המועמדים למכרזים והזוכים (נבחרים בוועדות הבוחנים) במכרזים, בדירוגים הנבחרים (מנהלי, מח"ר, מהנדסים, פרקליטים ורופאים). בכל אוכלוסייה חילקנו את המועמדים או הזוכים לקבוצות של מתחי דרגות: בכיר, תיכון, מרב, מסד

בחנו את תמהיל הנשים והגברים לכל קבוצה כזו.מהתרשים שלעיל אפשר לראות כי בדירוג המנהלי, אחוז הנשים שהגישו מועמדויות ברמת דרגות "מסד" גבוה יותר מאחוז הגברים. ככל שעולים בקבוצת מתח הדרגות, אפשר לראות כי אחוז הנשים הולך ופוחת ונמצא נמוך יותר מאחוז הגברים. התפלגות דומה אפשר לראות גם בקרב אוכלוסיית הזוכים. כלומר, נשים ניגשות למכרזים וזוכות יותר ברמת סגל "מסד" וגברים ניגשים וזוכים יותר במשרות הבכירות יותר.

לתפקידים בדירוג המח"ר, הממצאים מעידים על התפלגות מועמדים דומה של אחוז גברים ונשים. בקרב אוכלוסיית הזוכים, אפשר לראות כי ככל שעולים בקבוצות הדירוג אחוז הגברים הזוכים גבוה יותר מאחוז הנשים. פער בולט מתקיים, למשל, בקבוצת הדרגה "תיכון": 40.3 אחוז גברים זכו במכרזים בדרגות השייכות לקבוצה זו, לעומת 28.5 אחוז נשים בלבד.

 

בניגוד לכך נמצא כי מבין הנשים שהתמודדו למכרזים בדירוג המהנדסים (כולל מנהל המחקר), 6.2 אחוזים מהן התמודדו למשרות הבכירות. מבין אוכלוסיית הנשים הזוכות, שיעור הזוכות בדרגות הבכירות בדירוג זה עומד על 4.8 אחוזים.

אוכלוסיית המשפטנים מדורגת על פי שלוש קבוצות מתחי דרגות. בדירוג זה אפשר לראות כי אף שאחוז הנשים והגברים שהגישו מועמדות ברמת דרגות "תיכון" זהה, אחוז הגברים שזכו גבוה יותר מאחוז הנשים.

ממצאים על דירוג הרופאים מציגים תמונה הרבה יותר מאוזנת. אפשר לראות כי אחוז הנשים שהתמודדו וזכו במכרזים בדירוגי רופאים 9 ו-10 גבוה יותר מאחוז הגברים הזוכים.

 

[1] ראו נספח 3

סימנייה