דילוג לתוכן

דוח בקרה מסכם - קידום שוויון מגדרי 2015

המדד

תיאור

מגמה

הזדמנויות שוות -מועמדויות וזכיות
על פי סוג מכרז
ומתחי דרגות

58% אחוז מסך המועמדים לכלל סוגי המכרזים הנם נשים

61% מהנשים המועמדות נבחרו בוועדות הבוחנים

שיעור הנשים שזכו במכרזים מתוך סך המועמדויות עמד על 6.44% לעומת הגברים - 5.58%

היקף המועמדויות והזכיות של הגברים ביחס לאוכלוסיית הנשים גבוה ומתעצם ככל שעולים במדרג שירות המדינה (למעט מסד).

מגמה זאת בולטת במיוחד בדירוג המח"ר והמנהלי

 

בדירוג המהנדסים אפשר לראות תמונה מאוזנת בתמהיל המועמדויות והזכיות במכרזים, תוך עדיפות לטובת הנשים בקבוצת מתח הדרגות הבכירה

בדירוג המשפטנים אפשר לראות כי אף שאחוז הנשים והגברים שהגישו מועמדות בקבוצת מתח דרגות תיכון זהה, אחוז הגברים שזכו גבוה משמעותית מאחוז הנשים

בדירוג הרופאים התמונה מאוזנת יותר ואפשר לראות שאחוז הנשים שהתמודדו וזכו במכרזים בדירוג 10-9 (דירוגים גבוהים) גבוה יותר מאחוז הגברים

דרגי ניהול – נשים בסגל בכיר ומוביל

אחוז הנשים בסגל הבכיר נמוך משמעותית מהגברים בניגוד לתמהיל המגדרי בשירות המדינה

אחוז הגברים בסגל הבכיר בדירוג המח"ר גבוה משמעותית מהנשים

אחוז הנשים בסגל הבכיר בדירוגים המקצועיים  הבאים: משפטנים, הפרקליטים ואחיות גבוה ביחס לגברים

אחוז גבוה (72%) של המשרדים לא עמדו באופן מלא ביעדים הדיפרנציאליים לשנת 2015

22 משרדים עומדים ביעד – יחס של 50:50 בין נשים לגברים במשרות בכירות. ב-18 משרדים יש ייצוג גבוה של נשים, מעבר ליעד 

63 משרדים אינם עומדים ביעד – יחס של 50:50 בין נשים לגברים במשרות בכירות

עתודה ניהולית – נשים בסגל תיכון

ניתוח התמהיל המגדרי בסגל התיכון בדירוגים מח"ר, רופאים, מינהלי ומהנדסים מצביע על תת-ייצוג לנשים

ניתוח התמהיל המגדרי בסגל התיכון בדירוגים משפטנים, פרקליטים, ביוכימאים, מיקרוביולוגים, עובדים סוציאליים, רוקחים ואחיות מצביע על איזון ואף על עדיפות לנשים

43 משרדים עומדים ביעד – יחס של 50:50 בין גברים לנשים בסגל תיכון. ב-40 משרדים מתוכם יש ייצוג גבוה של נשים, מעבר ליעד

49 משרדים אינם עומדים ביעד – יחס של 50:50 בין גברים לנשים בסגל תיכון

הזדמנויות שוות – רכיבי שכר

ככל שעולים בהיררכיית רמות תקן הרכב, הולך וקטן אחוז הנשים ביחס לגברים

יותר ממחצית אוכלוסיית הגברים הפוטנציאלית מקבלת החזרי הוצאות רכב גבוה ואילו בקרב אוכלוסיית הנשים רק כשליש

ככל שעולים במכסת השעות הנוספות המוקצות לעובדים במשרדי הממשלה, החל מ –30 שעות ויותר, אחוז הגברים המקבל אותה מכסה גבוה יותר ביחס לנשים

קיים פער משמעותי בהקצאת מכסות שמעל 30 שעות נוספות במשרדי הממשלה לטובת הגברים

בממוצע במשרדי הממשלה נשים מנצלות את מכסת השעות הנוספות שלהן פחות מגברים

ככל שעולים בביצוע שעות נוספות על ידי עובדים במערכת הבריאות, החל מ-20 שעות ומעלה, אחוז הגברים גבוה יותר ביחס לנשים

בסקטור הרופאים ניצול השעות הנוספות בקרב נשים וגברים בכל הטווחים הנו זהה

אחוז הנשים והגברים שמנצלים את מכסת הכוננויות במשרדי הממשלה הינו זהה

ככל שעולים בביצוע כוננויות על ידי עובדים במערכת הבריאות בסקטורים פרא-רפואי ומינהל ומשק, החל מ-11 כוננויות ויותר, אחוז הגברים גבוה ביחס לנשים

בסקטור הרופאים והאחיות, ניצול הכוננויות בקרב הנשים והגברים בכל הטווחים מאוזן יחסית

סביבת עבודה תומכת

מרבית משרדי הממשלה ומערכת הבריאות מאפשרים גמישות בשעות העבודה התקניות

במרבית משרדי הממשלה ומערכת הבריאות נוהגים לקיים ישיבות הנהלה לפני השעה 15:00

40% ממשרדי הממשלה ומערכת הבריאות לא מקיימים קייטנות או משתתפים במימון קייטנות לילדי העובדים בחופשות הקיץ

במרבית משרדי הממשלה ומערכת הבריאות מתקיימות פעולות יזומות כגון הסברה על הטרדה מינית, על אלימות נגד נשים וכדומה

מרבית  המשרדים ובתי החולים לא קיימו הדרכות וקורסים בנושא מגדר, שוויון הזדמנויות, העצמה וניהול קריירה והורות שוויונית

סימנייה