דילוג לתוכן

דוח בקרה מסכם - קידום שוויון מגדרי 2015

א. קביעת יעדים ריאליים לייצוג נשים בסגל הבכיר והתיכון – דוח שטאובר לקידום נשים בשירות המדינה הציג חזון ואמירה ערכית של שוויון ביחס לתמהיל המגדרי (50:50). דוח זה מהווה "מצפן אסטרטגי", אך ברמת היישום מומלץ להגדיר טווח יעדים ריאלי וגמיש יותר, שנותן ביטוי למאפייני המשרדים השונים, למערכות ייחודיות (מערכת הבריאות ומערכת הביטחון), לתמהיל העובדים והתפקידים בכל משרד וסקטור מקצועיים ולמציאות התפעולית בהיבטי איתור והשמת הון אנושי.

ב. לגבי משרדים שלא עמדו ביעד הדיפרנציאלי שנקבע להם בסגל הבכיר והתיכון, ייקבע כי צוות משותף לאגף תכנון ומדיניות, האגף לשוויון מגדרי ורפרנט המשרד יבצע בדיקה לבחינת הסיבות לאי-עמידה ביעדים שנקבעו, ממגבלות ומאפיינים ייחודיים של המשרד ועד התנהלות שאינה בהתאמה לאמות המידה שנקבעו. על בסיס בדיקה זו יומלץ על שינוי או עדכון היעד הדיפרנציאלי והיעד הרב-שנתי, או על קביעת היעדים הדיפרנציאליים למשרד בהתאם לתכנית תנועות כוח אדם (פרישה, קידום, מעבר וכדומה).

ג. לגבי דירוגים שבהם אין ייצוג הולם לנשים בסגל בכיר או בעתודה ניהולית, יינקטו פעולות יזומות לצמצום הפערים.

ד. ב-18 המשרדים אשר בהם נמצא ייצוג הולם של נשים מעבר ליעד הרב-שנתי של 50 אחוז נשים במשרות בכירות, לא תידרש העדפה מתקנת לנשים בהליכי הגיוס והמיון.

ה. האגף לשוויון מגדרי בנציבות שירות המדינה בשיתוף עם הממונים והרפרנטים יוודא יישום של הנחיית הנציב בדבר צמצום פערי השכר המגדריים במסגרת תכנית העבודה השנתית, וכן יפעל לאכיפה במקרים שבהם לא יינקטו הפעולות הנדרשות לצמצום הפערים.

סימנייה