דילוג לתוכן

דוח בקרה מסכם - קידום שוויון מגדרי 2015

נספח 1 - תעריפי החזר הוצאות נסיעה בתפקיד

תעריפי החזר הוצאות נסיעה בתפקיד ברכב עודכנו החל מה-1 ביולי 2008 כמפורט להלן:

1.  הוצאות קבועות
1.1.   רכב  שירות

רמת

קוד

סכום ההוצאות הקבועות לחודש

ניידות

דיווח

ברוטו   (סמל מחשב: 0700)

נטו  (סמל מחשב: 0750)

א

31

-.317 ₪

-.159 ₪

ב

32

-.444 ₪

-.238 ₪

ג

33

-.570 ₪

-.318 ₪

ד

34

-.676  ₪

-.387 ₪

הסכומים הנ"ל כוללים החזר עבור דמי חניה.

1.2.   רכב אישי

 

רמת

קוד

סכום ההוצאות הקבועות לחודש

ניידות

דיווח

ברוטו

נטו

1

11

-.74  ₪

-.37 ₪

2

12

-.106 ₪

-.53 ₪

3

13

-.148 ₪

-.74 ₪

4

14

-.190 ₪

-.95 ₪

5

15

-.232 ₪

-.116 ₪

 

1.3.   רכב שירות - דרכים קשות - סמל מחשב: 0590

 

רמת

ניידות

קוד

דיווח

סכום ההוצאות הקבועות
בדרכים קשות נטו לחודש

סכום ההוצאות הקבועות בדרכים רגילות לבעלי תקן דרכים קשות נטו לחודש

א

41

-.384 ₪

-.476 ₪

ב

42

-.553 ₪

-.682 ₪

ג

43

-.723 ₪

-.888 ₪

ד

44

-.778  ₪

-.1,063 ₪

 

התשלום החודשי של ההוצאות הקבועות, לעובדים הזכאים לתעריף "דרכים קשות", יחושב לפי היחס המאושר של השיעור בדרכים קשות לבין השיעור בדרכים רגילות.
סכומי ההוצאות הקבועות הנ"ל כוללי דמי חניה.

2.        סכום ההשתתפות בהוצאות משתנות

2.1.   לבעלי רכב שירות ואישי

2.1.1.      הוצאות משתנות - דרכים רגילות יהיו בסך 0.68 ש"ח נטו לק"מ סמל מחשב: 1034.
2.1.2.      לעובדים בעלי רכב שירות, שלהם תקן "דרכים קשות", יהיו ההוצאות המשתנות כלהלן:

2.1.2.1.    תעריף מיוחד א - 1.29 ש"ח נטו לק"מ, סמל מחשב: 1084.
2.1.2.2.    תעריף מיוחד ב - 0.85 ש"ח נטו לק"מ, סמל מחשב: 1041.

2.2.   לבעלי קטנוע שירות ואישי - סמל מחשב: 1070

2.2.1.      0.41 ש"ח נטו לק"מ, במסגרת מיכסת הקילומטרים המאושרת.
2.2.2.      תעריף זה כולל גם את ההוצאות הקבועות.

2.3.   לבעלי טילון שירות ואישי (אופניים עם מנוע עזר) - סמל מחשב: 1071

2.3.1.      0.29 ש"ח נטו לק"מ, במסגרת מיכסת הקילומטרים המאושרת.
2.3.2.      תעריף זה כולל גם את ההוצאות הקבועות.

2.4.   לבעלי אופנוע מ-500 סמ"ק שירות ואישי - סמל מחשב: 4398

2.4.1.      0.55 ש"ח נטו לק"מ, במסגרת מיכסת הקילומטרים המאושרת.
2.4.2.      תעריף זה כולל גם את ההוצאות הקבועות.

2.5.   לבעלי אופנוע מ-151 סמ"ק עד 499 סמ"ק שירות ואישי - סמל מחשב: 4399

2.5.1.      0.50 ש"ח נטו לק"מ, במסגרת מיכסת הקילומטרים המאושרת.
2.5.2.      תעריף זה כולל גם את ההוצאות הקבועות.

2.6.   התעריף למרצים ולנותני שירותים שונים - סמל מחשב: 1038

2.6.1.      למרצים ולנותני שירותים שונים, המשתמשים במכוניתם לנסיעות הקשורות במתן השירות, יהיה התעריף 1.40 ש"ח ברוטו לק"מ מה-1 ביולי 2008. תעריף זה אינו כולל מס ערך מוסף.

3.        גופים מתוקצבים, תאגידים וחברות ממשלתיות הממשיכים לפעול בשיטה הישנה

3.1.   התעריף להוצאות קבועות ומשתנות בגופים מתוקצבים, תאגידים וחברות ממשלתיות, הממשיכים לפעול לפי השיטה הישנה (ראה חוזר נציב שירות המדינה מ-28.5.80) יהיה בתחולה מה-1 ביולי 2008 כלהלן:
3.2.   הוצאות קבועות לרכב שירות - סמל מחשב 0700

רמת ניידות

קוד דיווח

סכום ההוצאות הקבועות ברוטו לחודש

א

61

-.565  ₪

ב

62

-.790  ₪

ג

63

-.1,015 ₪

ד

64

-.1,203 ₪

הסכומים הנ"ל כוללים החזר עבור דמי חניה.

 

3.3.   הוצאות קבועות לרכב אישי - סמל מחשב: 0700

רמת ניידות

קוד דיווח

סכום ההוצאות הקבועות ברוטו לחודש

1

71

-.132 ₪

2

72

-.189 ₪

3

73

-.264 ₪

4

74

-.339 ₪

5

75

-.414 ₪

 

3.4.   תעריף ההוצאות המשתנות יהיה 1.13 ש"ח ברוטו לק"מ.


4.        ביצוע התשלומים לפי התעריפים החדשים

4.1.   בכל מקום בחוזר זה, בו נקבע סכום נטו, יש לחשב ולשלם מס הכנסה - בהתאם לשיעור המס השולי של כל עובד.
4.2.   מלם מערכות בע"מ יעדכן באורח אוטומטי את השינויים בהוצאות הקבועות והמשתנות לבעלי רכב שירות ואישי,  במשכורת חודש יולי  2008.
4.3.   על החשבויות לדאוג לעידכון התעריפים החדשים, שלא עודכנו באורח אוטומטי על-ידי המלם.
4.4.   חשבויות המשרדים, שמשכורת עובדיהם אינה נערכת באמצעות מלם מערכות בע"מ, יפעלו בכפיפות לאמור בחוזר זה.

סימנייה