דילוג לתוכן

תוכנית אסטרטגית לשנים 2019-2021

7. יעדים

היעדים מגדירים בצורה ברורה את הנושאים שבהם מתכוונת רשות התקשוב הממשלתי להתמקד ושאותם היא עמלה לקדם. הגדרה זו נועדה לסייע לרשות התקשוב הממשלתי ולאגפי מערכות מידע במשרדי הממשלה וביחידות הסמך בייצור תוכניות עבודה שנתיות מפורטות המתמקדות בנושאי הליבה ותומכות בקידומם. בעת קבלת תוכניות העבודה השנתיות של אגפי מערכות מידע במשרדי הממשלה, תיבחן הלימתן ליעדים המוגדרים בהמשך.

סימנייה